Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Profast IT Services B.V. te Eindhoven:

1. Algemeen
A. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij wij ons tot verkoop en/of levering van zaken en/of tot het verrichten van diensten verplichten. Onze wederpartij bij deze transacties wordt hierna aangeduid als “opdrachtgever”.
B. Indien opdrachtgever, bijvoorbeeld in zijn opdrachtbevestiging, verwijst naar algemene voorwaarden van opdrachtgever, dan komt aan die voorwaarden geen werking toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

2. Aanbiedingen
Onze offertes zijn geldig tot de daarin vermelde vervaldatum. Door ons verstrekte gegevens, zoals met betrekking tot leveringsduur, gewicht, afwerking, kwaliteit etc., zullen slechts bij benadering kunnen gelden. Bestellingen genoteerd door vertegenwoordigers en/of agenten binden ons slechts, indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

3. Prijzen
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen volgens de door ons aan de opdrachtgevers gestuurde tarievenlijsten. De prijzen zijn netto in Euro’s, exclusief BTW.
B. Bij levering door ons aan het adres van opdrachtgever of aan het door deze opgegeven adres, zijn wij gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.
C. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons het recht voor aan opdrachtgever een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen in geval van prijsverhogingen door onze leveranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen.
D. Wij zijn in voorkomende gevallen gerechtigd tot nacalculatie.

4. Levering en levertijd
A. De overeengekomen datum van levering is een streefdatum. Wij zullen het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of voor deze datum te realiseren.
B. Zodra wij kennis dragen van feiten of omstandigheden die de realisering van de levering op of voor de streefdatum onmogelijk maken, geven wij hiervan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe leveringsdatum. Indien de nieuwe datum is bepaald op meer dan drie maanden na de oorspronkelijke leveringsdatum is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot schadevergoeding kunnen worden gehouden.
C. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, in het bijzonder wanneer bestelde artikelen niet voorradig zijn. Nalevering zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Indien opdrachtgever aanleveringen niet toestaat, dient hij dit terstond bij zijn bestelling te vermelden.
D. Wij zijn gerechtigd onze levering op te schorten in geval opdrachtgever met tijdige betaling van een eerdere levering in gebreke is, en wel tot het tijdstip dat de opdrachtgever al het aan ons verschuldigde volledig zal hebben voldaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

5. Overmacht
A. In geval overmacht de uitvoering van een overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding.
B. Onder overmacht is mede begrepen het niet of niet tijdig ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige zaken van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen.

6. Reclames
A. Reclames ter zake van zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen terstond bij aflevering, maar uiterlijk acht dagen na de levering aan opdrachtgever schriftelijk aan ons te worden gedaan. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een termijn van acht dagen na ontdekking van het gebrek. Bij gebreke van tijdig reclameren worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
B. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij –mits en nadat de zaken waarover is gereclameerd in de originele verpakking franco aan ons zijn geretourneerd- te onzer keuze, hetgeen voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen zaken crediteren. Op door ons geleverde hardware verlenen wij dezelfde garantie als onze leverancier aan ons verleend.
C. In afwijking van het onder A. en B. gestelde:
– worden niet op de factuur/vrachtbrief aangetekende gebreken of tekorten die bij de aflevering geconstateerd konden worden, niet in behandeling genomen;
– geven geringe afwijkingen in kleur, uitvoering etc., in het bijzonder van hardware, nimmer recht op reclame.

7. Aansprakelijkheid
A. Voor gebreken aan door ons geleverde zaken in onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het hiervoor onder 6A tot en met 6C gestelde.
B. Voor bedrijfs- of andere schade door opdrachtgever geleden als gevolg van direct of indirect gevolg van enig gebrek van ons product zijn wij nimmer, behalve in geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk.
C. Indien wij aansprakelijk zijn voor enige door opdrachtgever geleden schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de (factuur)waarde van de desbetreffende levering.
D. Elk recht van opdrachtgever om ons in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen opdrachtgever ingestelde aanspraken, is uitgesloten.

8. Betaling
A. Tenzij op de factuur anders vermeld, dient de betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
B. Bij overschrijding van de op de factuur of anderszins vermelde betalingstermijn is rente verschuldigd van 1% voor elke maand of gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking met betalingsverplichtingen van ons jegens opdrachtgever uit andere hoofden is nimmer toegestaan.
C. Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimumbedrag van € 150,00. Deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.
D. Betalingen door opdrachtgever zullen het eerst in mindering strekken op verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en tenslotte op openstaande facturen, te beginnen met die welke het langst uitstaan.

9. Zekerheid
A. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na totstandkoming van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen, is deze verplicht op ons eerste verzoek zekerheid voor betaling te stellen resp. een voorschot te betalen. Het niet-voldoen aan deze verplichting zal als tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij aanspraak kunnen maken op schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat opdrachtgever krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
B. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven ons uitsluitend eigendom totdat opdrachtgever alle vorderingen betreffende door ons aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of verrichte diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten van de nakoming van zodanig overeenkomsten, volledig heeft betaald. In geval de opdrachtgever jegens ons enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder dat ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

10. Geschillen
A. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
B. In geval van geschillen waarvan de Rechtbank kennis neemt, is de Rechtbank van de plaats van onze vestiging bij uitsluiting bevoegd daarover te oordelen. Voor zover onze opdrachtgever een consument is, heeft opdrachtgever het recht voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Advies nodig van een onze experts?

Of bel ons op 040 – 262 05 04

Liever teruggebeld worden?